Kognitiv coaching

Kognitiv coaching kan beskrivas som en aktiv dynamisk process som syftar till att förbättra lösningar, utveckla färdigheter och få bättre resultat. I kognitiv coachning används samma principer som vid kognitiv terapi. Principerna bygger på psykiatern Aaron Becks kognitiva modell som visar på sambandet mellan tankar och känslor, kropp och beteende. Principerna stöds av vetenskapliga undersökningar och begreppet evidens inom psykoterapiforskningen.

I kognitiv coachning ingår även medveten närvaro, engelskans mindfulness. Mindfulness innebär att öva sig på att leva i nuet, att koncentrera sig på den enda tid som är verklig och sker just nu. Det är i nuet vi kan påverka vårt liv, fastställer våra mål och fattar våra beslut. Det är i nuet vi väljer de lösningar som formar vår framtid.

Vanligtvis börjar vi med att ringa in de problem som är angelägna för dig att arbeta med. Vi formulerar också mål och delmål som är realistiska att uppnå under din coachingperiod. Genom att kartlägga tankar, känslor och beteenden i specifika situationer kan problem omprövas och alternativa förhållningssätt förtydligas.

Hemuppgifter ingår som en del av den kognitiva coachingen. Det kan vara uppgifter som att i det vardagliga livet prova dig fram till mer funktionella beteenden, nya idéer eller andra sätt att lösa problem.

Kognitiv coaching fungerar i alla åldrar och kan fungera som ett bollplank för utveckling och problemlösning. Den hjälper dig att utveckla dig själv i positiv riktning, oavsett var i livet du befinner dig. Kognitiv coaching har visat sig vara mycket effektivt vid exempelvis fobier, depressioner, ångest och stressrelaterade problem.

Det är omöjligt, sa tvivlet
Det är farligt, sa rädslan
Det är onödigt, sa förnuftet
……Prova ändå…..viskade hjärtat…….♥